Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Đầu tư

Bình ổn giá là gì? Các hàng hóa thuộc diện bình ổn giá?
04/05/2023
Hiệp thương giá là gì? Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm hiệp thương giá? Các trình tự, tổ chức hiệp thương giá?
04/05/2023
Thế nào là bình ổn giá? Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được nhà nước quy định như thế nào?
20/04/2023
Hiệp thương hóa là gì? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến Hiệp thương giá? Pháp luật quy định thế nào về quy trình, thủ tục hiệp thương giá.
20/04/2023
Pháp luật quy định thế nào là Logistics? Điều kiện gì để được kinh doanh dịch vụ Logistics
03/03/2023
Thế giá trị gia tăng là gì? Có phải mọi đối tượng phải chịu thế giá trị gia tăng?
02/03/2023
Thuế suất là gì? Các đối tượng nào được hưởng thuế suất 0%.
02/03/2023
Pháp luật hiện hành quy định những phương pháp tính thuế nào? Đối tượng áp dụng với từng phương pháp tính thuế. Có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi tính thuế?
02/03/2023
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) là gì? Pháp luật quy định nội dung hợp đồng BCC như thế nào?
22/02/2023
Nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì để được gia hạn đầu tư? Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi gia hạn đầu tư cần những bước nào?
29/09/2022