Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Bình ổn giá là gì? Các hàng hóa thuộc diện bình ổn giá?
04/05/2023
Hiệp thương giá là gì? Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm hiệp thương giá? Các trình tự, tổ chức hiệp thương giá?
04/05/2023
Hiệp thương hóa là gì? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến Hiệp thương giá? Pháp luật quy định thế nào về quy trình, thủ tục hiệp thương giá.
20/04/2023
Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp nào? Pháp luật quy định như thế nào về nội dung này?
22/03/2023
Thỏa thuận trọng tài là gì? Các hình thức xác lập thỏa thuận trọng tài? Pháp luật quy định thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong trường hợp nào?
22/03/2023
Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh? Pháp luật cấm hành các hành vi cạnh tranh nào trong lĩnh vực kinh doanh thương mại? Phải làm gì khi quyền và lợi ích hợp pháp bị hành vi có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm ?
17/03/2023
Sau khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp đối mặt với những hậu quả pháp lý gì? Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp như thế nào?
15/03/2023
Khi nào doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? trình tự thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào?
15/03/2023
Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện gì khi giải thể? Các trình tự, thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện khi giải thể doanh nghiệp.
15/03/2023
Pháp luật quy định thế nào là Logistics? Điều kiện gì để được kinh doanh dịch vụ Logistics
03/03/2023