Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.
12/05/2022
Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong số các đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tùy thuộc quy mô của dự án.
25/04/2022
Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị...
25/04/2022
Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn trong doanh nghiệp có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.
07/01/2022
Khuyến mại là một trong những phương thức nhằm kích ứng hành vi mua hàng của khách hàng. Đây đang là một trong những phương pháp được ưu tiên sử dụng của các công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh.
04/01/2022
Công ty 100% vốn nước ngoài có thể chuyển nhượng dự án được không? Các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án gồm những gì?
30/12/2021
Khi doanh nghiệp của bạn không còn tiếp tục hoạt động nữa thì bạn nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.
29/12/2021
Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa những chủ sở hữu công ty với nhau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc được sửa đổi trong quá trình hoạt động. Soạn điều lệ đối với công ty TNHH một cách đúng nhất gồm những bước nào?
29/12/2021
Kinh doanh cá cược cần có những điều kiện gì? Tai sao chưa có ai kinh doanh?
23/12/2021
Khi làm việc online tại nhà do dich COVID-19 thì doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động không?
23/12/2021