Bạn đang ở đây

Văn bản Pháp luật

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
18/05/2023
Ngày 04/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.
09/05/2023
Ngày 25/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2023/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN; sửa đổi quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.
08/05/2023
Ngày 28/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
04/05/2023
Ngày 12/3/2023, Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
27/04/2023
Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thuế, tiền thuê đất, trong đó quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023.
26/04/2023
Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
12/04/2023
Ngày 28/02/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.
12/04/2023
Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
07/04/2023
Ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 577/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
07/04/2023