Bạn đang ở đây

Luật sư Tranh tụng

Tranh tụng được hiểu là các hoạt động tố tụng được thực hiện bởi các bên tham gia tố tụng có quyền và lợi ích đối lập nhau trong vụ án.
04/01/2022