Bạn đang ở đây

Trọng tài Thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài là việc giải quyết thông qua Hội đồng trọng tài hoặc trọng tài vụ việc. Việc tiến hành giải quyết tranh chấp phải tuân thủ theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.
04/01/2022