Bạn đang ở đây

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ

27/12/21 14:36:05 | Lượt xem: 8
Thời gian đọc: 2 Phút
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ.

 

TÊN CƠ QUAN                                                                            

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

Kính gửi:…………………………………..........................

Tên tôi là:…………………........……..………......……………

Sinh ngày…………………….

Chức vụ:…………………………….........................…..

Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND/Thẻ căn cước:...................................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................

Địa chỉ hiện tại:...................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…….......................................………hiện đang công tác tại…................................................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Ý kiến của Giám đốc                                                                                          

..........., ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn
 

 

 

Tin tức liên quan