Bạn đang ở đây

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể chuyển nhượng dự án được không?

30/12/21 11:49:21 | Lượt xem: 105
Thời gian đọc: 7 Phút
Công ty 100% vốn nước ngoài có thể chuyển nhượng dự án được không? Các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án gồm những gì?

Chào luật sư! Công ty tôi là công ty có 100% vốn nước ngoài, hiện nay đang có nhu cầu chuyển nhượng dự án dầu tư cho một nhà đầu tư khác có lĩnh vực chuyên môn cao hơn. Rất mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, do chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư mới được không.

Tôi xin cảm ơn!

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự. Để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho thắc mắc của bạn, Luật Hồng Bách - hongbach.vn có ý kiến tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2021

Luật đầu tư 2020;

Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đầu tư;

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.

Nội dung về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2021

Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Luật Đầu tư 2020 quy định về vấn đề này.

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể chuyển nhượng dự án được không? (Ảnh minh họa)

Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư năm 2021

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 46 luật Đầu tư năm 2020, không phải mọi trường hợp nhà đầu tư đều được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư. Để chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác buộc nhà đầu tư đang thực hiện dự án và nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng các điều kiện nhất định  cụ thể như sau:

Điều 46. Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Như vậy, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án thì bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Không thuộc trường hợp chấm dứt dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng điều kiện tương ứng theo quy định đối với chủ thể kinh doanh ngành nghề đó.

Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nếu trong Giấy chứng nhận ghi nhận điều kiện về chuyển nhượng dự án thì còn phải đáp ứng các điều kiện ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

          Căn cứ theo Điều 31 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 hồ sơ, thủ tục điều chỉnh cụ thể như sau:

Điều 31. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

1. Hồ sơ trình thẩm định của nhà đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;

b) Đề xuất dự án đầu tư Điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;

c) Các tài liệu quy định tại các điểm b, c, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung Điều chỉnh.

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.

5. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm:

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

6. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia theo quy chế làm việc của Chính phủ.

7. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội gồm:

a) Tờ trình của Chính phủ;

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Như vậy, để chuyển nhượng dự án do mình đang thực hiện thì công ty bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều 46 luật đầu tư 2020, đồng thời phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư gồm: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi thực hiện dự án hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (Trong trường hợp dự án được thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự

Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6299.6666; Fax: 024.62.55.88.66

Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Tin tức liên quan