Bạn đang ở đây

Văn bản Pháp luật mới

Ngày 14/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam.
18/04/2022
Ngày 31/3/2022, Viện KSND tối cao ban hành Hướng dẫn 23/HD-VKSTC về kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
18/04/2022
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.
18/04/2022
Ngày 12/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định thi hành Luật Bưu chính.
18/04/2022
Ngày 13/4/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
15/04/2022
Ngày 14/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2022 về vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
15/04/2022
Ngày 14/4/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 932/BHXH-TT về truyền thông không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần.
15/04/2022
Ngày 06/4/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha.
14/04/2022
Ngày 05/4/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
13/04/2022
Ngày 06/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
13/04/2022