Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Xây dựng

Tôi đang sử dụng đất ở thị trấn, nay tôi muốn xây dựng nhà có cần xin giấy phép xây dựng không và thủ tục thực hiện như thế nào?
30/12/2021
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.
30/12/2021
Luật Xây dựng 2014
30/12/2021