Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Nhà nước ta đã có nhiều chính sách cho các ngành nghề cụ thể và đặc biệt ở các địa phương khác nhau cũng có các chính sách khác nhau nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh.
07/10/2021
Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa những chủ sở hữu công ty với nhau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc được sửa đổi trong quá trình hoạt động. Soạn điều lệ đối với công ty TNHH một cách đúng nhất gồm những bước nào?
06/10/2021
Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Việc tạm ngừng kinh doanh là một phương án tối ưu cho doanh nghiệp so với hình thức giải thể khi doanh nghiệp tạm thời gặp khó khăn trong kinh doanh.Thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh gồm những bước nào?
04/10/2021
Khi doanh nghiệp của bạn không còn tiếp tục hoạt động nữa thì bạn nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.
30/09/2021
Khi làm việc online tại nhà do dich COVID-19 thì doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động không?
24/09/2021
Thủ tục thành lập Công ty năm 2021 cần những gì? Trình tự thủ tục sẽ như thế nào?
20/09/2021